Heat Resistant Fabric Manufacturer | Heaterk

เงื่อนไขในการขาย
เงื่อนไขในการขาย

Heaterk

หน้านี้และเอกสารที่แสดงอย่างชัดแจ้งในหน้า นี้กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเราและเมื่อเราขายผ ลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้คุณ ("สินค้า") ที่ปราก ฏบนเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์ของเรา")—ข้อกำหนดแ ละเงื่อนไข ทางกฎหมาย ("ข้อกำหนด" ) ที่พวกเขาถูกควบคุม

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับสัญญาใด ๆ ระหว่างเรา ที่จะขายสินค้าให้กับคุณ ("สัญญา") โปรดอ่านข้อก ำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะสั่งซื้อ ิ่งใดบนเว็บไซต์ของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่ าคุณเข้าใจความหมาย ของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดทราบว่าคุณตกลงที่ จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารอื่ทๆ ๆ ี่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้โด ยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา

ก่อนทำการสั่งซื้อ คุณจะถูกขอให้ยืนยันการย อมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณปฏิเสธที่จะยรม ับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถสั่งซื้ออ ะไรจากเว็บไซต์ของเราได้ คุณควรพิมพ์สำเนาข้ อกำหนดเหล่านี้หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของค ุณ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

1. เกี่ยวกับเรา

1.1 Heaterk Fire Insulation Materials Co., Ltd. Heaterk Fire Insulation Materials Co., Ltd. ็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจ ีน "จีน" หล่านี้เท่านั้น ไม่รวมถึง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า (Uniform Social Credit Code: 913100000764642151) ตั้งอยู่ใน Huangtang Industrial Zone, Xuxiake Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China

1.2 หากต้องการติดต่อเรา โปรดดูที่หน้าติดต่อเ รา

2. ผลิตภัณฑ์ของเรา

2.1 รูปภาพของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรามีวัต ถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น แม้ว่าน ราได้พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะแสดงสีได้อย ่างถูกต้อง เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแ ดงสีของคอมพิวเตอร์ของคุณจะสะท้อนถึงสีของผ ลิตภัณฑ์ได้ อย่างถูกต้อง รายการของคุณอาจแตกต่างจากรูป ภาพเหล่านี้เล็กน้อย

2.2 แม้ว่าจะมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แ ม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขนาด น้ำหนัก ค วามจุ ขนาด และขนาดทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราอา จมีความคลาดเคลื่อน

2.3. ณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

2.4 รายการทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราขึ้ นอยู่กับความพร้อมให้บริการ หากสินค้าที่คุณ ั่งซื้อหมด เราจะจัดส่งให้คุณโดยเร็วที่สุด แ ละเราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

3. การใช้เว็บไซต์ของเรา

3.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวควบคุมการใช้งานเว็ บไซต์ของเรา โปรดสละเวลาอ่านกฎข้างต้น เนื่อง จากกฎเหล่านี้มีข้อกำหนดสำคัญที่บังคับใช้ก บคุณด้วย

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

4.1 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายควา มเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น โปรดสละเวลาอ่นนน โยบายนี้เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่บังคับใช ้กับคุณ

4.2 หากคุณต้องการสอบถาม แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุค คลของคุณ หรือจำเป็นต้องยกเลิกบัญชีของคุณ โป รดดูข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ นส่วนตัว" ของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามราย ละเอียดการติดต่อในข้อ 19 ด้านล่าง เราให้ คุณควบคุมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แ ต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น เราอาจจำเป็น ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลทางกฎ หมาย เราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณสำหรับค ำขอบางรายการของคุณก่อนที่จะดำเนินการ ตามคำขอ

5. หากคุณเป็นผู้บริโภค

ส่วนที่ 5 ด้านล่างใช้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นผู้บริโภค

5.1 หากคุณเป็นผู้บริโภค คุณควรมีความสามารถทางแพ่งที่สอดคล้องกันในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา

5.2 ในฐานะผู้บริโภค หากสินค้ามีข้อบกพร่องหรือไม่ตรงกับคำอธิบาย คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภค ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ทางกฎหมายเหล่านี้

6. หากคุณเป็นลูกค้าองค์กร

ข้อกำหนดที่หกด้านล่างนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าองค์กรเท่านั้น

6.1 หากคุณไม่ใช่ผู้บริโภค คุณควรยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อสินค้าในนามของธุรกิจที่คุณเป็นตัวแทน

6.2 ข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงอย่างชัดแจ้งถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา โดยมีผลแทนที่และทำให้ข้อตกลง คำมั่นสัญญา การรับประกัน การรับรอง การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ไม่ว่าจะหรือไม่ก็ตาม) ระหว่างเราเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นโมฆะ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่า)

6.3 คุณรับทราบว่าในการทำสัญญานี้ คุณไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทน การเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือการรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าจะทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ) ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

6.4 คุณและฉันได้ตกลงว่าเราสองคนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อการบิดเบือนความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือการบิดเบือนความจริงโดยประมาทเลินเล่อตามข้อความใด ๆ ในสัญญานี้

7. สรุปสัญญาอย่างไร

7.1 กระบวนการสั่งซื้อของเราทำให้คุณสามารถตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ก่อนส่งคำสั่งซื้อของคุณมาให้เรา โปรดสละเวลาอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อในแต่ละหน้าขั้นตอนการสั่งซื้อ

7.2 หลังจากทำการสั่งซื้อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากเราเพื่อยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับแล้ว เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในข้อ 7.3 ด้านล่างเท่านั้น

7.3 เราจะยืนยันว่าเราได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยส่งการแจ้งเตือนยืนยันว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งแล้ว ("การยืนยันการจัดส่ง") สัญญาระหว่างคู่สัญญาจะมีผลบังคับใช้หลังจากส่งการยืนยันการจัดส่งถึงคุณแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณในฐานะผู้บริโภคจำเป็นต้องสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าเพื่อการบริโภคในการดำรงชีวิต หลังจากการชำระเงินของคุณสำเร็จ คุณจะจัดทำสัญญาระหว่างคุณกับเราในส่วนของสินค้าที่ชำระเงินแล้ว จ่าย.

7.4 หากเราไม่สามารถจัดหาสินค้าให้คุณ (เช่น เนื่องจากสินค้าหมดสต็อกหรือไม่มีการผลิตแล้ว หรือเนื่องจากข้อผิดพลาดด้านราคาบนเว็บไซต์ของเราตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11.5 ด้านล่าง) เราจะถือว่าคุณ โดยเร็วที่สุด และเราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ หากคุณได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยเร็วที่สุด

8. สิทธิในการคืนสินค้าและคืนเงินในฐานะผู้บริโภค

ข้อ 8 ใช้เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้บริโภค

8.1 หากคุณเป็นผู้บริโภค คุณมีสิทธิ์ถอนตัวจากสัญญาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 ด้านล่าง ซึ่งหมายความว่าภายในระยะเวลาดังกล่าว หากคุณเปลี่ยนใจหรือตัดสินใจด้วยเหตุผลอื่นใดว่าคุณไม่ต้องการซื้อสินค้า คุณสามารถยกเลิกสัญญาได้ และเราจะออกเงินคืนให้กับคุณ

8.2 สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณที่จะยกเลิกสัญญาจะเริ่มขึ้นเมื่อสัญญาระหว่างคู่สัญญาได้รับการจัดตั้งขึ้น

ก) หากสินค้าถูกส่งถึงคุณแล้ว คุณมีเวลาเจ็ดวันในการยกเลิกสัญญาและขอคืนสินค้า ซึ่งระยะเวลาจะเริ่มนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า

b) หากสินค้าไม่ถูกเปิด คุณมีเวลา 30 วันในการยกเลิกสัญญาและขอคืนสินค้า ซึ่งจะเริ่มนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า

8.3 หากคุณใช้สิทธิ์ในการถอน เราจะคืนเงินให้คุณตามราคารวมที่ชำระสำหรับสินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้องที่คุณได้จ่ายไป เราจะดำเนินการคืนเงินโดยเร็วที่สุดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในกรอบเวลาต่อไปนี้ (ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด):

ก) หากสินค้าได้ถูกจัดส่งแล้ว ภายในเจ็ดวันทำการนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่เกี่ยวข้องคืน หรือ

b) หากไม่มีการส่งมอบสินค้าภายในเจ็ดวันทำการนับจากวันที่เราได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญานี้

8.4 คุณต้องส่งคืนสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเองหลังจากที่คุณทำการยกเลิก พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิมและฉลากคำสั่งซื้อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบเสร็จรับเงินสำหรับการจัดส่งเพื่อที่คุณจะได้เก็บไว้ในไฟล์ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับคืนสินค้าได้หากคุณไม่จัดหีบห่อสินค้าให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในการจัดส่งหรือจัดเก็บสินค้าไม่ถูกต้อง มิฉะนั้น เมื่อได้รับสินค้า (ในสภาพที่ไม่เสียหาย) เราจะคืนเงินตามราคาซื้อทั้งหมดไปยังบัตรหรือวิธีการซื้ออื่น ๆ ที่คุณใช้ในการซื้อ โปรดยืนยันที่อยู่ผู้ส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

8.5 ข้างต้นในข้อแปดนี้ใช้ไม่ได้หากคุณซื้อบริการแทนผลิตภัณฑ์

8.6 ในฐานะผู้บริโภค คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายหากสินค้ามีตำหนิหรือไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ทางกฎหมายเหล่านี้

9. การจัดส่งสินค้า

9.1 โปรดตรวจสอบวันที่จัดส่งโดยประมาณของสินค้าที่คุณสั่งซื้อผ่านข้อมูลโลจิสติกที่ระบุไว้ในการยืนยันการจัดส่ง

9.2 การจัดส่งจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเราได้ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้

9.3 สินค้า (รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง) จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวหลังจากการส่งมอบ

9.4 คุณจะคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหลังจากจัดส่งเสร็จสิ้นและเราได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว รวมถึงค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

9.5 โปรดทราบว่ามีรหัสไปรษณีย์จำนวนเล็กน้อย (โดยปกติจะอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล) ที่เราไม่สามารถจัดส่งได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ดูส่วนข้อยกเว้นในการจัดส่งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ โปรดติดต่อ [[email protected]]

10. ราคา

10.1 ราคาของสินค้าเป็นไปตามที่แจ้งบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้ามีความถูกต้องในการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าราคาของสินค้าที่คุณสั่งซื้อไม่ถูกต้อง โปรดดูข้อ 10.5 ด้านล่างสำหรับสิ่งที่ต้องทำในกรณีนี้

10.2 ราคาของผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว แต่การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับการยืนยันโดยการยืนยันการจัดส่ง

10.3 ราคาของสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน ณ เวลาที่ซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม หากอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่สั่งซื้อและวันที่จัดส่ง เราจะปรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณชำระ เว้นแต่คุณจะชำระราคารวมของสินค้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีผล

10.4 ราคาของสินค้ายังไม่รวมค่าบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการจัดส่งของเราคิดเป็น [จัดส่งฟรี]

10.5 มีรายการสินค้าจำนวนมากบนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควร แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้เสมอที่บางรายการในเว็บไซต์ของเราอาจอ้างอิงผิด หากเราพบว่าราคาของสินค้าไม่ถูกต้อง เราจะให้คุณและให้ทางเลือกแก่คุณในการซื้อสินค้าต่อในราคาที่ถูกต้องหรือถอนคำสั่งซื้อ เราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากคุณ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ระหว่างการประมวลผลคำสั่งซื้อ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) ให้กับคุณ หากราคาดังกล่าวมีการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง และคุณควรเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าราคาดังกล่าวมีการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง

11. การชำระเงิน

11.1 คุณต้องชำระเงินด้วย T/T, L/C, PAYPAL, Western Union, VISA, MasterCard

12. ความรับผิดชอบของเรา (หากคุณเป็นธุรกิจ)

ข้อ 12 ใช้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าองค์กร

12.1 เราจัดหาสินค้าสำหรับการใช้งานภายในธุรกิจของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะไม่ใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าการซื้อของคุณไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น หรือจะเป็นการขายต่อหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

12.2 เราจะไม่จำกัดความรับผิดของเราในทางใดทางหนึ่งสำหรับ:

1. ทำให้ตัวคุณบาดเจ็บ หรือ

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณเนื่องจากความประมาทเลินเล่อโดยเจตนาหรืออย่างร้ายแรงของเรา

12.3 ตามข้อ 12.2 ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ:

1. การสูญเสียกำไร ยอดขาย ธุรกิจหรือรายได้

2. การสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์

3. การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. การสูญเสียการประหยัดต้นทุนที่คาดไว้;

5. การสูญเสียค่าความนิยม; หรือ

6. ความเสียหายทางอ้อมหรือผลที่ตามมา

12.4 ภายใต้ข้อ 12.2 และ 12.3 ความรับผิดโดยรวมของเราที่มีต่อคุณ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ) สำหรับการสูญเสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา การซื้อจะไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ราคาของรายการจะเกิน

12.5 เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ เราไม่รับรอง รับประกัน หรือสัญญาเกี่ยวกับสินค้า การรับรอง เงื่อนไข หรือการรับประกันใด ๆ โดยนัยหรือรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ตามกฎหมาย ข้อบังคับด้านการบริหาร หรืออื่น ๆ จะถูกยกเว้นตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่รับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ

13. ความรับผิดชอบของเรา (หากคุณเป็นผู้บริโภค)

ข้อ 13 ใช้เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้บริโภค

13.1 หากเราไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลที่คาดการณ์ได้จากการที่เราละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือความประมาทเลินเล่อของเรา แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึง . ความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นสามารถคาดการณ์ได้หากเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการผิดสัญญาของเรา หรือคุณและเราคาดหวังไว้ในขณะที่ทำสัญญา

13.2 เรานำเสนอสินค้าสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ หรือการขายต่อ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจที่สูญเสีย การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าการซื้อของคุณไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในประเทศหรือใช้ส่วนตัวเท่านั้น หรือเพื่อการค้า ธุรกิจ หรือการขายต่อ หรือละเมิดกฎหมาย

13.3 เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราในทางใดทางหนึ่งสำหรับ:

1. ทำให้ตัวคุณบาดเจ็บ หรือ

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณเนื่องจากความประมาทเลินเล่อโดยเจตนาหรืออย่างร้ายแรงของเรา

14. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

14.1 เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของเราภายใต้สัญญาเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2

14.2 เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หมายถึง การกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนัดหยุดงานของบุคคลที่สาม การปิดโรงงานหรือการดำเนินการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ความไม่สงบในเมือง การจลาจล การรุกราน การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการขู่ว่าจะโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะหรือไม่ก็ตาม การประกาศสงครามอย่างเปิดเผย) หรือภัยคุกคามจากสงครามหรือการเตรียมพร้อมสำหรับสงคราม อัคคีภัย การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การทรุดตัว โรคติดเชื้อ หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ หรือความล้มเหลวของเครือข่ายโทรคมนาคมของรัฐหรือเอกชน หรือไม่สามารถใช้การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถยนต์หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการขนส่งสาธารณะหรือส่วนตัว

14.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญา:

1. เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร และ

2. ข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญาจะถูกระงับและเวลาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราจะขยายออกไปตามระยะเวลาของเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการจัดส่งสินค้าให้กับคุณ เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อนัดหมายวันจัดส่งใหม่หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง

15. การสื่อสารระหว่างคู่สัญญา

15.1 หากเราอ้างถึง "เป็นลายลักษณ์อักษร" ในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงอีเมลด้วย

15.2 หากคุณเป็นผู้บริโภค:

หากต้องการติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลอื่นใด คุณสามารถส่งอีเมลหรือส่งจดหมาย (ชำระเงินล่วงหน้า) ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: Huangtang Industrial Zone, Xuxiake Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางสายด่วนบริการลูกค้าของเรา

15.3 หากเราต้องติดต่อคุณหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะส่งทางอีเมล การแจ้งเตือนทาง SMS หรือทางไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในคำสั่งซื้อ

15.4 หากคุณเป็นธุรกิจ:

1. การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ จากคุณถึงเราหรือจากเราถึงคุณภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถูกส่งโดยการจัดส่งด้วยตนเอง ไปรษณีย์แบบเติมเงินหรือบริการจัดส่งในวันถัดไป อีเมล ส่งหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

2. การแจ้งหรือการสื่อสารอื่น ๆ ให้ถือว่าได้ส่งแล้ว: หลังจากออกจากสำนักงานจดทะเบียนของเรา หากส่งด้วยตนเอง หรือในวันทำการที่สองหลังจากจัดส่ง หากส่งทางไปรษณีย์แบบเติมเงินหรือบริการจัดส่งอื่น ๆ ในวันถัดไป เวลา 9:00 น. เป็น; หากส่งทางอีเมล หนึ่งวันทำการหลังจากส่ง หากเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าส่งทันที

3. ในเวลาพิสูจน์ว่ามีการแจ้งใดๆ ให้ถือว่ามีหลักฐานเพียงพอ หากเป็นจดหมาย หากจดหมายมีการระบุที่อยู่ ประทับตรา และวางไว้ในกล่องจดหมายอย่างถูกต้อง และหากเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายถูกส่งไปยังผู้รับแล้ว ที่อยู่อีเมลเฉพาะของบุคคลควรถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอ

4. บทบัญญัติของข้อนี้จะไม่นำไปใช้กับบริการของขั้นตอนหรือเอกสารอื่น ๆ ในกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ

16. คำศัพท์สำคัญอื่นๆ

16.1 เราอาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาให้กับองค์กรอื่น แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณหรือภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

16.2 คุณสามารถโอนสิทธิ์หรือข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

16.3 สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเรา ไม่มีบุคคลอื่นมีอำนาจในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้

16.4 แต่ละย่อหน้าของข้อกำหนดเหล่านี้มีความหมายในตัวเอง หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าบทบัญญัติเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ย่อหน้าที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

16.5 หากเราไม่ยืนยันว่าคุณปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหากเราไม่สามารถใช้สิทธิ์ของเรากับคุณ หรือหากเราดำเนินการดังกล่าวล่าช้า นี่ไม่ได้หมายความว่าเราได้สละสิทธิ์ของเราที่มีต่อคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับการยกเว้นจากข้อผูกพันเหล่านี้ หากเราสละสิทธิ์การฟ้องร้องสำหรับการผิดสัญญาของคุณ เราจะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้หมายความว่าเราจะสละความรับผิดชอบโดยอัตโนมัติสำหรับการผิดสัญญาในอนาคตของคุณ

16.6 ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายจีน

16.7 ศาลประชาชนจีนที่มีเขตอำนาจศาลในสถานที่ตั้งของ Heaterk Fire Insulation Materials จะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาทหรือสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือสาระสำคัญ การก่อตัว (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) เรียกร้อง.

17. บริการลูกค้าที่ได้รับรางวัล

ผู้เชี่ยวชาญของ Heaterk ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. กรุณาโทรได้ตลอดเวลา

ข้อความ
หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือคำถามสำหรับเรากรุณาติดต่อเรา
*
*
*
*